Institut für Angewandte Geowissenschaften

Understanding the origin and fate of nitrate in groundwater of semi-arid environments.

  • Autor:

    Stadler S, Osenbrück K, Knöller K, Suckow A, Sültenfuß J, Oser H, Himmelsbach T & Hötzl H

  • Quelle:

    Journal of Arid Environments, 72(10): 1830 – 1842

  • Datum: 2008